Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου

Α. ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ THE MARKETING HUB

To The Marketing Hub θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της, ώστε το μέλος ή ο χρήστης να αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών του The Marketing Hub που αναλαμβάνει να παρέχει σε αυτόν. Με την παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στον χρήστη, ο τελευταίος λαμβάνει παροχές ίδιου επιπέδου και ποιότητας με το συνδρομητή, χωρίς να υπόκειται σε άλλες χρεώσεις ή άλλη οικονομική επιβάρυνση, πλην της ετήσιας συνδρομής.

Το μέλος, με την είσοδό του στο περιβάλλον του The Marketing Hub, συμφωνεί, συνομολογεί και συναποδέχεται τους ίδιους όρους και συμφωνίες που αφορούν στις ευθύνες του The Marketing Hub και στην ενημέρωση – συναίνεση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Συνεπώς, με την είσοδο στο The Marketing Hub, ο χρήστης αποδέχεται τα εξής:

Το The Marketing Hub αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του. Δεν εγγυάται όμως ούτε την πληρότητα των πληροφοριών, ούτε την ακρίβεια αυτών, ούτε την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας του για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή.

Συνομολογείται δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι το The Marketing Hub δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του μέλους ή του χρήστη ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα του The Marketing Hub, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και παραλείψεων και σφαλμάτων που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του The Marketing Hub. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται, δυνάμει των όρων του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος (ρήτρας αποποίησης ευθύνης), κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.

Ευνόητο επίσης είναι ότι το The Marketing Hub δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγω ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων. 

Το The Marketing Hub διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει τη λειτουργία του για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης του The Marketing Hub κατά τρόπο που αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Β. ΡΗΤΡΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Το The Marketing Hub διαβεβαιώνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από το The Marketing Hub, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του The Marketing Hub. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το The Marketing Hub που εδρεύει στη Νέα Μάκρη, email: members@themarketinghub.org, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής “Κανονισμός”) όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε απευθείας με το The Marketing Hub στο email:members@themarketinghub.org, ή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κατερίνα Νικολάου

 

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε;

Το The Marketing Hub επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του και των χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου να συνδράμει – βοηθήσει τους επαγγελματίες του χώρου του marketing, εταιρίες και οργανισμούς σε κάθε τομέα της δραστηριότητας τους, για την επίτευξη των επαγγελματικών και επιχειρησιακών τους στόχων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και μέσω των σύγχρονων μεθοδολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων marketing, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τη διαχείριση των μελών και των χρηστών, την χρέωση των υπηρεσιών της και το ύψος της ετήσιας συνδρομής, το The Marketing Hub επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, Διεύθυνση κατοικίας, τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας, e-mail, στοιχεία πιστωτικών καρτών και επάγγελμα. Τα δεδομένα προέρχονται από τα ίδια τα μέλη ή τους χρήστες κατά την εγγραφή τους και η επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Για τον υπολογισμό της χρήσης των υπηρεσιών του, το The Marketing Hub επεξεργάζεται επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των ενεργειών και την περιήγηση των χρηστών στον ιστότοπο του. Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την περιήγηση των χρηστών στη βάση πληροφοριών μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης του λογισμικού περιήγησης και άντλησης πληροφοριών. Η επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων εκτός εταιρίας

Το The Marketing Hub διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει ή αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του. Στις περιπτώσεις αυτές το The Marketing Hub παραμένει υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα στοιχεία των μελών και των χρηστών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τον χρόνο που είναι μέλη του The Marketing Hub.

Τα στοιχεία που τηρούνται για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με το The Marketing Hub στο email: members@themarketinghub.org

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το The Marketing Hub, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχτε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

We do not otherwise share or supply personal information to third parties. We do not sell or sent your personal information to marketers or third parties. 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποίησετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέρονται μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο The Marketing Hub στο email: members@themarketinghub.org

Δικαίωμα καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr, ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής σας ή του τόπου εργασίας. 

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το The Marketing Hub εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

 

Πολιτική Cookies

Για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας, χρησιμοποιούμε cookies τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπό μας όταν τον επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειαστεί να τα εισάγετε εκ νέου σε πιθανή επόμενη επίσκεψή σας ή όταν περιηγείστε μεταξύ των συνδέσμων του ιστότοπου.

Εάν δεν αποδεχτείτε τα cookies, τότε ίσως να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες. 

Τα cookies μπορούν να κατηγοροποιηθούν από το είδος τους, τον χρόνο ζωής τους και την ιδιοκτησία στην οποία ανήκουν. 

Τα cookies που χρησιμοποιούμε στο site μας κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

Όσον αφορά το είδος τους:

Λειτουργικά cookies (Functional cookies), τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου

Όσον αφορά το χρόνο ζωής τους:

Cookie συνεδρίας (Session Cookies) το οποίο διαγράφεται όταν ένας χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του. 

Μόνιμο Cookie (Persistent Cookies) το οποίο παραμένει στην τερματική συσκευή για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Όσον αφορά την ιδιοκτησία στην οποία ανήκουν, όλα τα cookies είναι ιδιοκτησίας του The Marketing Hub και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Μία επίσκεψη στον ιστότοπό μας δημιουργεί τον ακόλουθο τύπο cookies:

Λειτουργικά Cookies (Functional Cookies)

JSESSIONID: Το συγκεκριμένο cookie διατηρεί ανώνυμα δεδομένα του επισκέπτη ώστε να μπορεί  ο χρήστης να παραμένει διασυνδεδεμένος με την πλατφόρμα. Αποτελεί cookie συνεδρίας (session cookie) και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του. Το cookie είναι ιδιοκτησίας του The Marketing Hub και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. 

LFR_SESSION_STATE_20103: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για να διατηρεί τη συνεδρία του χρήστη με την πλατφόρμα. Αποτελεί cookie συνεδρίας (session cookie) και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του. Το cookie είναι ιδιοκτησίας του The Marketing Hub και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. 

TS[Unique ID]: Το συγκεκριμένο cookie επιτρέπει στα συστήματα ασφαλείας μας να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις συνεδρίες του ιστότοπου. Το συγκεκριμένο cookie είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ιστότοπου και των επισκεπτών του. Αποτελεί cookie συνεδρίας (session cookie) και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του. Το cookie είναι ιδιοκτησίας του The Marketing Hub και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. 

Cookieconsent_status: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την προβολή και την απόκρυψη του μηνύματος αποδοχής των cookies. Το cookie αυτό αποθηκεύεται για διάστημα 1 ημέρας και ανήκει στην κατηγορία των μόνιμων cookies (persistent cookie). Το cookie είναι ιδιοκτησίας του The Marketing Hub και κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση σε αυτό.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

Κατερίνα Νικολάου, katerina@themarketinghub.org

Το The Marketing Hub δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς. 

Το The Marketing Hub δεν προβαίνει σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.